Dozorování staveb

Stavební dozor odpovídá za dodržení obecně technických požadavků na výstavbu, za dodržení podmínek vydání stavebního povolení a vyjádření dotčených orgánů. Dále sleduje a kontroluje dodržování projektové dokumentace, dohlíží nad způsobem a postupem prováděných prací, bezpečnost uložení instalací a spoustu dalších činností.

Dozor má během výstavby nezastupitelnou úlohu v tom, že dokáže investorovi ušetřit nezanedbatelnou část finančních prostředků vynaložených na provádění stavby tím, že kontroluje kvalitu díla a dodržení technologických postupů, průběžné fakturace, ceny a oprávněnost víceprací a méněprací. Díky těmto kontrolám budete ušetřeni nepříjemných zjištění, například o absenci prvků, které měly být použity dle projektové dokumentace a technologických postupů. Sjednáním dozorování stavby tak předejdete zbytečným reklamacím.

Technický dozor

Výstavba formou dodávky od stavebního podnikatele je pro každého stavebníka pohodlným způsobem realizace. Má tím zajištěné odborné vedení stavby ze strany zhotovitele a není tudíž ze zákona povinen zajistit stavební dozor. Avšak je vhodné využití služeb technického dozoru, který se stará o hladký průběh stavby, dodržení stavebních technologií, správné použití navržených materiálů a průběžnou kontrolu financování stavby atd. Absence technického dozoru může mít pro stavebníka nejen finanční následky.

V rámci technického dozoru zajišťujeme standardně tyto činnosti:

 • Prostudování a posouzení jednotlivých nabídek na provádění stavby z technického a finančního hlediska. Doporučení nejvýhodnějších nabídek z hlediska pořizovacích nákladů na - stavbu, ale také z hlediska budoucích provozních a údržbových nákladů.
 • Pomoc při uzavírání smluv s dodavatelem stavby s ohledem na technické specifikace, záruky, termíny, apod.
 • Seznámení se s projektovou dokumentací, stanovisky dotčených orgánů a s podmínkami vydaného stavebního povolení. Dále seznámení s uzavřenými smlouvami týkajících se provádění - avby.
 • Předání staveniště zhotoviteli a zajištění příslušného zápisu.
 • Sledování dodržování zadávacích podmínek (smlouvy, projektová dokumentace, harmonogram a ostatní písemné požadavky stavebníka).
 • Dohled nad dodržováním požadavků stavebního povolení nebo ohlášení.
 • Pořizování fotodokumentace v průběhu výstavby.
 • Průběžná kontrola používaných materiálů, prováděných prací a jejich kvality.
 • Organizace kontrolních dní, jejich vedení a pořizování zápisů z nich.
 • Návrh a posuzování řešení technických problémů vzniklých při realizaci stavby.
 • Kontrola správnosti soupisů provedených prací a vystavených faktur.
 • Kontrola a komentář ke vzniklým vícepracem a méněpracem.
 • Aktivní účast při předání dokončené stavby.
 • Dohled nad odstraněním vad a nedodělkům zjištěných při předání stavby.
 • Účast na kolaudačním řízení, případně při uvádění stavby do provozu.  

Stavební dozor

V případě, že se rozhodnete realizovat stavbu svépomocí, pak zajisté využijete tuto službu. Tento způsob výstavby je v současné době velmi oblíbený, zejména kvůli finanční úspoře. Abyste byli se svým domem spokojeni po celou dobu jeho užívání, doporučujeme vám využít služeb stavebního dozoru v plném rozsahu. Zajistit odborné vedení stavby nařizuje stavebníkovi stavební zákon.

V rámci stavebního dozoru zajišťujeme standardně tyto činnosti:

 • Pomoc při výběru jednotlivých dodavatelů.
 • Předání staveniště dodavatelům, zajištění zápisu o předání staveniště.
 • Proškolení BOZP pracovníků na stavbě.
 • Vedení a zhotovení zápisů z kontrolních dní.
 • Konzultace o vhodnosti změn v průběhu výstavby, včetně posouzení cenové nabídky zhotovitele.
 • Komentáře k dílčím i celkové fakturaci.
 • Vedení agendy faktur a přehledů změnových listů.
 • Kontrola provedených prací, dodržování technologických postupů, českých státních norem a obecně technických požadavků na výstavbu.
 • Dohled nad dodržováním projektové dokumentace, podmínek z ohlášení stavby a vyjádření dotčených orgánů.
 • Dohled nad souladem prostorové polohy stavby s ověřenou projektovou dokumentací.
 • Sledování způsobu a postupu provádění stavby, zejména na bezpečnost instalací a provozu technických zařízení na staveništi, vhodnost ukládání a používání stavebních výrobků, - teriálů a konstrukcí.
 • Převzetí dokončené stavby, provedení zápisu o zjištěných vadách a nedodělcích a kontrola jejich odstranění.

Autorský dozor

Technický dozor je většinou osoba, který dohlíží na technickou správnost stavby. Stavbu je však třeba koordinovat i z estetického hlediska. Autorský dozor dbá na to, aby použité materiály a výrobky odpovídali návrhu projektanta (architekta) a požadavkům stavebníka. Dále pokud byla oproti návrhu projektové dokumentace použita jiná technická řešení, může dojít k vizuálním odchylkám. Tyto odchylky mohou výrazně ovlivnit celkovou tvář stavby oproti původnímu návrhu. Na každé stavbě se v průběhu její realizace provedou větší či menší detaily jiným způsobem, než je navrženo v projektové dokumentaci. V takových případech je důležité, aby tyto změny odsouhlasil nejen technický dozor, který posoudí funkčnost řešení, ale také autorský dozor, který zhodnotí vizuální stránku. Tuto službu automaticky poskytujeme zákazníkům, kteří využijí naší nabídky zpracování projektové dokumentace a zároveň služeb technického dozoru.